7,100,000 تومان

دوره حضوری حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی از مشاغل گروه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی ثبت نام در نظام مالیاتی، بررسی مالیات…

4,200,000 تومان